Instrumenten binnen de Participatiewet

Als u iemand in dienst neemt vanuit de Participatiewet kunt u op verschillende manieren geholpen worden vanuit gemeente of UWV. Dit geldt voor zowel de doelgroep die valt onder de baanafspraak als reguliere uitkeringsgerechtigden.

Doelgroep baanafspraak

In 2013 sloten werkgevers, werknemers en Kabinet het Sociaal Akkoord. Hierin werd onder andere voorzien in 125.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Om u in deze opgave bij te staan hebben we in Arbeidsmarktregio FoodValley een aantal instrumen- ten beschikbaar:

 • Gemeenten, UWV en sw-bedrijven hebben zich verenigd in het Werkgeversservicepunt FoodValley. Voor al uw vragen kunt u terecht op http:// wsp-regiofoodvalley.nl/ of 0800-6688666.
 • Voor alle geplaatste werknemers binnen de baanafspraak geldt dat de werkgever geen risico loopt bij ziekte of uitval.
 • Voordat u iemand in dienst neemt kunt u gebruikmaken van een proefplaatsing van twee maanden. In deze periode kunt u kijken of u en de kandidaat bij elkaar passen en wat voor hem/haar de meest geschikte werkplek is.
 • Tijdens de proefplaatsing wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe groot de productie van de kandidaat is ten opzichte van een productie die het betalen van het wettelijk minimumloon zou rechtvaardigen. Het verschil krijgt u als loonkostensubsidie van gemeente of UWV.
 • Mensen met een beperking hebben extra begeleiding nodig om goed te functioneren in uw bedrijf. Hiervoor is een jobcoach beschikbaar. De mate van begeleiding hangt af van de specifieke kenmerken van de geplaatste werknemer.
 • Om alle risico’s als werkgever uit te sluiten kunt u gebruikmaken van detachering. De extra kosten die hieruit volgen zijn wel voor u. U kunt hiervoor gebruikmaken van reguliere detacheringsbureaus, maar zeker ook van de sociale werkvoorzieningen IW4 en Permar.
 • In sommige gevallen zullen werkplekaanpassingen nodig zijn. Deze worden bij iemand met een indicatie baanafspraak of beschut werk –in overleg- betaald door gemeente of UWV.
 • Als u gei╠łnteresseerd bent in het plaatsen van iemand uit de doel- groep van de baanafspraak maar niet precies weet of uw bedrijf daar geschikt voor is kunnen wij u (laten) adviseren over jobcreatie en/of jobcarving. Hierdoor ziet u meteen waar de kansen liggen.

Brede doelgroep

Voor de brede doelgroep van uitkeringsgerechtigden is ook een aantal instrumenten beschikbaar. Omdat deze doelgroep zeer divers is, geldt hier altijd maatwerk.

 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie